Fundacja Wspierania Zdrowia "eRka"

KRS: 0000056145 fundacjaerka@wp.pl

Fundacja jest niedochodową organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie zdrowia poprzez rozwiązywanie problemów związanych z patologią społeczną i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zachowaniom kompulsywnym oraz promowanie zdrowego stylu życia.


W swych przedsięwzięciach Fundacja otacza szczególną troską i opieką dzieci i młodzież, a programy realizowane przez Fundację, promujące i animujące działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodziny, mają na celu pomóc naszym pacjentom w pełnym, zdrowym i twórczym funkcjonowaniu w życiu.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez finansowanie i wprowadzanie sprawdzonych programów terapeutycznych i profilaktycznych, kształcenia i dokształcania osób zajmujących się problematyką uzależnień i profilaktyką, wyszukiwanie partnerów i współpracę z ośrodkami prowadzącymi podobne działania w kraju i za granicą, a także prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej promocji zdrowia.


Od stycznia 1996 roku Fundacja wspomaga finansowo i merytorycznie Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM" w Łodzi. W ramach swych działań zainicjowała i wprowadziła w Ośrodku program profilaktyki środowiskowej pt. "Śnieżna Kula". W 2002 roku z inicjatywy fundacji program ten został rozpowszechniony w łódzkich szkołach gimnazjalnych pod nazwą MOPR. To właśnie dzięki Fundacji gościliśmy w Polsce delegację młodzieży i specjalistów z Chicago, którzy pomogli nam w uruchomieniu wyżej wspomnianego programu.


Fundacja współpracuje z Polish-American Association z Chicago, z Fundacją Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Urzędem Miasta w Łodzi oraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z którym powstała inicjatywa bezpiecznego pokoju przesłuchań dla dzieci w Łodzi.


Od 2006 roku siedzibą fundacji jest Pracownia Psychoterapii Uzależnień gdzie fundacja realizując swoje programy zapewnia nieodpłatny dostęp do porad i konsultacji specjalistów (psychoterapeutów) w zakresie problemów związanych z uzależnieniami i przemocą.


Sprawozdanie z działalności za rok 2012 (.doc)

Sprawozdanie z działalności za rok 2013 (.doc)

Sprawozdanie z działalności za rok 2014 (.doc)